wachten...

Success

→ Shoppingcart updated

Info

→ Shoppingcart updated

Success

Mail sent!

Error

Mail is not sent!

Error

Artikel niet meer op voorraad!

Error

Success

Success

ErrorJobs

What are your main tasks and responsibilities as C++ Lead Engineer?

As a C++ Lead Engineer you are responsible for specification, design, realization and maintenance of our medical and industrial software products. Your activities will cover all software modules of our camera systems: from device firmware, to image processing algorithms and graphical user interface design.

You produce high quality, efficient and maintainable code using C++ that is in compliance with norms and regulations for medical device software.

Strong interpersonal skills make that you can oversee the software activities in our multidisciplinary engineering team to realize high-tech products. As Lead Engineer you will also mentor junior developers, and you’ll have an important role in the selection of development tools and methods.

What do we expect from you?

 • A Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Electrical Engineering or Physics or similar field.
 • Minimum of 5 years of relevant work experience in C++ software development.
 • As a professional you have a service/customer oriented approach with good analytical and organizational skills. In your work you focus on results and you are able to manage your planning and set priorities.
 • Knowledge in one (or several) of these areas is a plus: (embedded) Linux, Qt framework, machine vision, machine learning/AI, VHDL/FPGA, test automation, CMake, medical device software development (ISO 62304).
 • As the medical devices industry is focused on Quality you are as well. Therefore you bring good problem solving skills with a pragmatic and pro-active approach.
 • Experience with requirement management techniques.
 • Proven team player but self-responsible.
 • It is important to have good communication skills in Dutch and English.
 • Open, confident, pragmatic and having a good dose of "common sense".

About us

Quest Innovations located in Middenmeer, the Netherlands develops and manufactures high quality smart CCD / CMOS Multispectral and Hyperspectral camera solutions and dedicated software for advanced imaging applications. The main markets that Quest focuses on are: Medical & Life Sciences, Defense & Security (UAV), Agriculture (UAV), Machine Vision and Industrial. Quests' solutions help customer businesses in numerous ways, whether by improving quality and accuracy of products, lowering production line inspection costs, increasing production yields or creating more effective surgical tools for cancer surgery. Quest Innovations is able to deliver standard and/or customized solutions for almost any application where (multi- and hyperspectral) camera vision technology is an integrated part of a process, product or service. The innovations in the field of electro-optical technologies, and the ever growing need for machine vision implicates that the (multi- and hyper- spectral) market is continuously expanding. Through our knowledge and in-house Research and Development, Quest Innovations will remain ahead of its competitors, offering cutting edge technology for our customers all the time.

What we offer you

A varied function in a dynamic and international business. In addition to an attractive salary and good secondary working conditions, we offer a pleasant working atmosphere, opportunities for personal development and a solid company pension scheme.

Location

Middenmeer, the Netherlands   

Interested?

For more information about Quest Innovations please have a look at our websites http://www.quest-innovations.c... and http://www.quest-mi.com

To apply, send your resume and motivation letter to jobs@quest-innovations.com with the posi­tion you are apply­ing for stated in the sub­ject line of the email.
Opdracht

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en nieuws­gierige stu­dent om onder­zoek te doen naar de wereld­wi­jde afzetmarkt voor onze 'cutting-edge' technologie.

Hier­bij zal je je moeten verdiepen in de tech­nis­che aspecten van onze pro­ducten en onder­zoeken voor welke mark­ten en bijbe­horende bedri­jven het een oploss­ing kan bieden. Het zal een zeer uit­ge­breid en diep­gaand onder­zoek zijn aangezien (nog) niet alle mogelijkhe­den van de pro­ducten bek­end zijn.

Om deze reden zijn wij op zoek naar een stu­dent met inter­esse in tech­niek en mar­ket­ing die bijvoor­beeld Tech­nis­che Bedri­jf­skunde studeert. Met een tech­nis­che of com­mer­ciële studie kan ook je ook zeker rea­geren maar beide aspecten zullen erg belan­grijk zijn tij­dens het onder­zoek. Daar­naast is het belan­grijk dat je proac­tief bent en niet bang om bedri­jven te benaderen; je zal nauw samen­werken met de Sales ver­ant­wo­ordelijke. Hier­bij is het belan­grijk dat je goed kan com­mu­niceren in het Engels en reken­ing kan houden met cul­tu­urver­schillen bij het benaderen van bedri­jven in het buitenland.

Quest-Innovations

Quest is een hoog inno­vatief bedrijf dat snel groeit. Wij ontwikke­len en mar­keten mul­ti­spec­trale camera's die ook kun­nen zien wat het oog niet kan zien. Toepassin­gen zijn heel breed maar voor­beelden zijn:

 • het zicht­baar maken van tumoren
 • het opsporen van milieuverontreiniging
 • het mon­i­toren van gewasgroei

Profiel

Quest is een bedrijf dat hoog­waardige pro­ducten lev­ert. Om dat te kun­nen realis­eren werken wij met bovengemid­deld gek­wal­i­ficeerde mensen met passie voor hun werk. De pro­ducten van Quest dra­gen bij aan een betere wereld.

Herken jij jezelf in de vol­gende aspecten?

· Afs­tud­erend aan WO of HBO.

· Goede com­mu­ni­catieve vaardighe­den in Engels en Nederlands.

· Proac­tief en nieuwsgierig.

· Affiniteit met mar­ket­ing en techniek.

· Inter­na­tional ervar­ing is een pré.

Als jij je herkent in dit profiel willen we graag ken­nis maken!

Con­tact

Inter­esse? Stuur een e-mail met CV en moti­vatie naar: jobs@Quest-Innovations.com

Opdracht

Wij zijn op zoek naar stu­den­ten in hun 3e of 4e jaar van het HBO of WO met inter­esse in optica. De stage opdracht bestaat uit het aanzien­lijk ver­beteren van de per­for­mance van de Light Engine; ver­beteren van het inkop­pe­len van het licht in de optis­che fibers, het ontwikke­len van meet­meth­o­den om de per­for­mance te meten (zoals spec­trale out­put, inten­siteit en stabiliteit).

Het mee ontwikke­len van de meest gea­vanceerde toepassin­gen van de Light Engine, het gebruik ervan voor Photo Dynamis­che Ther­a­pie (PDT) bij de behan­del­ing van kankertumoren.

Quest-Innovations

Quest is een hoog inno­vatief bedrijf dat snel groeit. Wij ontwikke­len en mar­keten mul­ti­spec­trale camera's die ook kun­nen zien wat het oog niet kan zien. Toepassin­gen zijn heel breed maar voor­beelden zijn:

 • het zicht­baar maken van tumoren
 • het opsporen van milieuverontreiniging
 • het mon­i­toren van gewasgroei

Profiel

Quest is een bedrijf dat hoog­waardige pro­ducten lev­ert. Om dat te kun­nen realis­eren werken wij met bovengemid­deld gek­wal­i­ficeerde mensen met passie voor hun werk. De pro­ducten van Quest dra­gen bij aan een betere wereld.
Als jij je herkent in dit profiel willen we graag ken­nis maken!

Con­tact

Inter­esse? Stuur een e-mail met CV en moti­vatie naar: jobs@Quest-Innovations.com

Opdracht

Wij zijn op zoek naar stu­den­ten in hun 3e of 4e jaar van het HBO, bijvoor­beeld van de oplei­d­ing (Tech­nis­che) Informatica.

Tij­dens je stage als soft­ware­pro­gram­meur kom je in aan­rak­ing met automa­tis­che beeld­be­w­erk­ing en cam­er­a­toepassin­gen, maar ook onder­w­er­pen als user inter­face design en embed­ded pro­gram­meren kun­nen een rol spe­len. Je zal betrokken zijn bij het hele pro­ces, waaron­der het desig­nen, schri­jven, doc­u­menteren en testen van software.

Een spec­i­fieke opdracht kan in over­leg gefor­muleerd worden.

Quest-Innovations

Quest is een hoog inno­vatief bedrijf dat snel groeit. Wij ontwikke­len en mar­keten mul­ti­spec­trale camera's die ook kun­nen zien wat het oog niet kan zien. Toepassin­gen zijn heel breed maar voor­beelden zijn:

 • het zicht­baar maken van tumoren
 • het opsporen van milieuverontreiniging
 • het mon­i­toren van gewasgroei


Profiel

Quest is een bedrijf dat hoog­waardige pro­ducten lev­ert. Om dat te kun­nen realis­eren werken wij met bovengemid­deld gek­wal­i­ficeerde mensen met passie voor hun werk. De pro­ducten van Quest dra­gen bij aan een betere wereld.
Als jij je herkent in dit profiel willen we graag ken­nis maken!

Con­tact

Inter­esse? Stuur een e-mail met CV en moti­vatie naar: jobs@Quest-Innovations.com

Opdracht

Voor de stage elek­trotech­niek zijn wij op zoek naar stu­dent in het 3e of 4e jaar van het MBO of HBO. Je zal mee gaan werken aan het pro­duc­eren en testen van kleine PCB's met een kleiner FPGA pro­cess­ing­board. Je zal betrokken zijn bij het hele pro­ces, waaron­der het maken, sol­deren en testen van print­plaat­jes en deze ver­w­erken in de camera's, het pro­duc­eren van camera's en het testen daar­van. Een spec­i­fieke opdracht kan in over­leg gefor­muleerd worden.


Quest-Innovations

Quest is een hoog inno­vatief bedrijf dat snel groeit. Wij ontwikke­len en mar­keten mul­ti­spec­trale camera's die ook kun­nen zien wat het oog niet kan zien. Toepassin­gen zijn heel breed maar voor­beelden zijn:

 • het zicht­baar maken van tumoren
 • het opsporen van milieuverontreiniging
 • het mon­i­toren van gewasgroei


Profiel

Quest is een bedrijf dat hoog­waardige pro­ducten lev­ert. Om dat te kun­nen realis­eren werken wij met bovengemid­deld gek­wal­i­ficeerde mensen met passie voor hun werk. De pro­ducten van Quest dra­gen bij aan een betere wereld.
Als jij je herkent in dit profiel willen we graag ken­nis maken!


Con­tact

Inter­esse? Stuur een e-mail met CV en moti­vatie naar: jobs@Quest-Innovations.com