wachten...

Success

→ Shoppingcart updated

Info

→ Shoppingcart updated

Success

Mail sent!

Error

Mail is not sent!

Error

Code is incorrect!

Error

U bent iets vergeten!

Error

Artikel niet meer op voorraad!

Error

Success

Success

ErrorJobs

Job Require­ments:

 • BS or MS in Elec­tri­cal or Com­puter Engi­neer­ing or equivalent.
 • Four years of hard­ware engi­neer­ing and a min­i­mum of three years of FPGA pro­gram­ming experience.
 • Hands on lab expe­ri­ence in test­ing and pro­duc­tion of electronics.


Required Knowl­edge and Skill Set:

 • Excel­lent writ­ing and com­mu­ni­ca­tion skills, detail oriented.
 • Com­pre­hen­sive tech­ni­cal knowl­edge of CMOS & CCD sensors
 • Expert under­stand­ing of PCB design process — best prac­tices, design reviews, process improvement.
 • Flu­ent in pro­gram­ming lan­guages such as VHDL, C, C++
 • Abil­ity to debug cross-functional sys­tem issues — Sig­nal Integrity, Firmware, OS/Software, Mechanical.

To apply, send your resume to jobs@quest-innovations.com with the posi­tion you are apply­ing for stated in the sub­ject line of the email.

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en nieuws­gierige stu­dent om onder­zoek te doen naar de wereld­wi­jde afzetmarkt voor onze 'cutting-edge' technologie.

Hier­bij zal je je moeten verdiepen in de tech­nis­che aspecten van onze pro­ducten en onder­zoeken voor welke mark­ten en bijbe­horende bedri­jven het een oploss­ing kan bieden. Het zal een zeer uit­ge­breid en diep­gaand onder­zoek zijn aangezien

Opdracht

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en nieuws­gierige stu­dent om onder­zoek te doen naar de wereld­wi­jde afzetmarkt voor onze 'cutting-edge' technologie.

Hier­bij zal je je moeten verdiepen in de tech­nis­che aspecten van onze pro­ducten en onder­zoeken voor welke mark­ten en bijbe­horende bedri­jven het een oploss­ing kan bieden. Het zal een zeer uit­ge­breid en diep­gaand onder­zoek zijn aangezien (nog) niet alle mogelijkhe­den van de pro­ducten bek­end zijn.

Om deze reden zijn wij op zoek naar een stu­dent met inter­esse in tech­niek en mar­ket­ing die bijvoor­beeld Tech­nis­che Bedri­jf­skunde studeert. Met een tech­nis­che of com­mer­ciële studie kan ook je ook zeker rea­geren maar beide aspecten zullen erg belan­grijk zijn tij­dens het onder­zoek. Daar­naast is het belan­grijk dat je proac­tief bent en niet bang om bedri­jven te benaderen; je zal nauw samen­werken met de Sales ver­ant­wo­ordelijke. Hier­bij is het belan­grijk dat je goed kan com­mu­niceren in het Engels en reken­ing kan houden met cul­tu­urver­schillen bij het benaderen van bedri­jven in het buitenland.

Quest-Innovations

Quest is een hoog inno­vatief bedrijf dat snel groeit. Wij ontwikke­len en mar­keten mul­ti­spec­trale camera's die ook kun­nen zien wat het oog niet kan zien. Toepassin­gen zijn heel breed maar voor­beelden zijn:

 • het zicht­baar maken van tumoren
 • het opsporen van milieuverontreiniging
 • het mon­i­toren van gewasgroei

Profiel

Quest is een bedrijf dat hoog­waardige pro­ducten lev­ert. Om dat te kun­nen realis­eren werken wij met bovengemid­deld gek­wal­i­ficeerde mensen met passie voor hun werk. De pro­ducten van Quest dra­gen bij aan een betere wereld.

Herken jij jezelf in de vol­gende aspecten?

· Afs­tud­erend aan WO of HBO.

· Goede com­mu­ni­catieve vaardighe­den in Engels en Nederlands.

· Proac­tief en nieuwsgierig.

· Affiniteit met mar­ket­ing en techniek.

· Inter­na­tional ervar­ing is een pré.

Als jij je herkent in dit profiel willen we graag ken­nis maken!

Con­tact

Inter­esse? Stuur een e-mail met CV en moti­vatie naar Nikki van Zun­derd: jobs@Quest-Innovations.com

Wij zijn op zoek naar stu­den­ten in hun 3e of 4e jaar van het HBO of WO met inter­esse in optica. De stage opdracht bestaat uit het aanzien­lijk ver­beteren van de per­for­mance van de Light Engine; ver­beteren van het inkop­pe­len van het licht in de optis­che fibers, het ontwikke­len van meet­meth­o­den om de

Opdracht

Wij zijn op zoek naar stu­den­ten in hun 3e of 4e jaar van het HBO of WO met inter­esse in optica. De stage opdracht bestaat uit het aanzien­lijk ver­beteren van de per­for­mance van de Light Engine; ver­beteren van het inkop­pe­len van het licht in de optis­che fibers, het ontwikke­len van meet­meth­o­den om de per­for­mance te meten (zoals spec­trale out­put, inten­siteit en stabiliteit).

Het mee ontwikke­len van de meest gea­vanceerde toepassin­gen van de Light Engine, het gebruik ervan voor Photo Dynamis­che Ther­a­pie (PDT) bij de behan­del­ing van kankertumoren.

Quest-Innovations

Quest is een hoog inno­vatief bedrijf dat snel groeit. Wij ontwikke­len en mar­keten mul­ti­spec­trale camera's die ook kun­nen zien wat het oog niet kan zien. Toepassin­gen zijn heel breed maar voor­beelden zijn:

 • het zicht­baar maken van tumoren
 • het opsporen van milieuverontreiniging
 • het mon­i­toren van gewasgroei

Profiel

Quest is een bedrijf dat hoog­waardige pro­ducten lev­ert. Om dat te kun­nen realis­eren werken wij met bovengemid­deld gek­wal­i­ficeerde mensen met passie voor hun werk. De pro­ducten van Quest dra­gen bij aan een betere wereld.
Als jij je herkent in dit profiel willen we graag ken­nis maken!

Con­tact

Inter­esse? Stuur een e-mail met CV en moti­vatie naar:

Nikki van Zun­derd: jobs@Quest-Innovations.com

Wij zijn op zoek naar stu­den­ten in hun 3e of 4e jaar van het HBO, bijvoor­beeld van de oplei­d­ing (Tech­nis­che) Informatica.

Tij­dens je stage als soft­ware­pro­gram­meur kom je in aan­rak­ing met automa­tis­che beeld­be­w­erk­ing en cam­er­a­toepassin­gen, maar ook onder­w­er­pen als user inter­face design en

Opdracht

Wij zijn op zoek naar stu­den­ten in hun 3e of 4e jaar van het HBO, bijvoor­beeld van de oplei­d­ing (Tech­nis­che) Informatica.

Tij­dens je stage als soft­ware­pro­gram­meur kom je in aan­rak­ing met automa­tis­che beeld­be­w­erk­ing en cam­er­a­toepassin­gen, maar ook onder­w­er­pen als user inter­face design en embed­ded pro­gram­meren kun­nen een rol spe­len. Je zal betrokken zijn bij het hele pro­ces, waaron­der het desig­nen, schri­jven, doc­u­menteren en testen van software.

Een spec­i­fieke opdracht kan in over­leg gefor­muleerd worden.

Quest-Innovations

Quest is een hoog inno­vatief bedrijf dat snel groeit. Wij ontwikke­len en mar­keten mul­ti­spec­trale camera's die ook kun­nen zien wat het oog niet kan zien. Toepassin­gen zijn heel breed maar voor­beelden zijn:

 • het zicht­baar maken van tumoren
 • het opsporen van milieuverontreiniging
 • het mon­i­toren van gewasgroei


Profiel

Quest is een bedrijf dat hoog­waardige pro­ducten lev­ert. Om dat te kun­nen realis­eren werken wij met bovengemid­deld gek­wal­i­ficeerde mensen met passie voor hun werk. De pro­ducten van Quest dra­gen bij aan een betere wereld.
Als jij je herkent in dit profiel willen we graag ken­nis maken!

Con­tact

Inter­esse? Stuur een e-mail met CV en moti­vatie naar: Nikki van Zun­derd
jobs@Quest-Innovations.com

Voor de stage elek­trotech­niek zijn wij op zoek naar stu­dent in het 3e of 4e jaar van het MBO of HBO. Je zal mee gaan werken aan het pro­duc­eren en testen van kleine PCB's met een kleiner FPGA pro­cess­ing­board. Je zal betrokken zijn bij het hele proces,

Opdracht

Voor de stage elek­trotech­niek zijn wij op zoek naar stu­dent in het 3e of 4e jaar van het MBO of HBO. Je zal mee gaan werken aan het pro­duc­eren en testen van kleine PCB's met een kleiner FPGA pro­cess­ing­board. Je zal betrokken zijn bij het hele pro­ces, waaron­der het maken, sol­deren en testen van print­plaat­jes en deze ver­w­erken in de camera's, het pro­duc­eren van camera's en het testen daar­van. Een spec­i­fieke opdracht kan in over­leg gefor­muleerd worden.


Quest-Innovations

Quest is een hoog inno­vatief bedrijf dat snel groeit. Wij ontwikke­len en mar­keten mul­ti­spec­trale camera's die ook kun­nen zien wat het oog niet kan zien. Toepassin­gen zijn heel breed maar voor­beelden zijn:

 • het zicht­baar maken van tumoren
 • het opsporen van milieuverontreiniging
 • het mon­i­toren van gewasgroei


Profiel

Quest is een bedrijf dat hoog­waardige pro­ducten lev­ert. Om dat te kun­nen realis­eren werken wij met bovengemid­deld gek­wal­i­ficeerde mensen met passie voor hun werk. De pro­ducten van Quest dra­gen bij aan een betere wereld.
Als jij je herkent in dit profiel willen we graag ken­nis maken!


Con­tact

Inter­esse? Stuur een e-mail met CV en moti­vatie naar:

Nikki van Zun­derd
jobs@Quest-Innovations.com